ویترین سبک ایتالیایی مدل V1

ویترین سبک ایتالیایی مدل V1
ویترین سبک ایتالیایی مدل V1
ویترین سبک ایتالیایی مدل V1
ویترین سبک ایتالیایی مدل V1

ویژگی و مشخصات

ویترین سبک ایتالیایی مدل V1، پیچی و بازشو می باشد جهت حمل، ارتفاع ۲/۴۵ متر، هنر منبت دست

نظرات کاربران